Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Xác thực thông tin định danh cá nhân trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 và kết nối, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xác thực thông tin định danh cá nhân trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 và kết nối, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thực hiện Công văn số 4418/BTTTT-THH ngày 31/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Thông báo số 1689/TB-SYT ngày 24/10/2021 của Bộ Y tế về kết luận tại Hội nghị quán triệt một số nội dung về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư;

Xét Công văn số 6025/SYT-KHTC ngày 27/10/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo Công văn số 8938/BYT-DP ngày 21/10/2021 của Bộ Y tế;

Để triển khai đồng bộ, thực hiện mục tiêu tất cả các điểm tiêm xác thực thông tin định danh cá nhân trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 đối với các trường hợp tiêm mới và bắt buộc 100% ngành y tế dùng Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 (sau đây gọi chung là Nền tảng) khi triển khai tiêm, bắt buộc in 100% chứng nhận tiêm chủng từ Nền tảng, 100% sử dụng số liệu của Nền tảng thay cho số liệu thống kê thủ công theo cách truyền thống, tránh gặp phải sai sót, vấn đề thiếu dữ liệu, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố:

- Triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 16267/UBND-VP ngày 29/10/2021 về việc triển khai Thông báo số 1689/TB-SYT ngày 24/10/2021 của Bộ Y tế về kết luận tại Hội nghị quán triệt một số nội dung về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Y tế tổng hợp).

- Thực hiện đúng Quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 ban hành kèm theo Công văn số 8938/BYT-DP ngày 21/10/2021 của Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn số 6025/SYT-KHTC ngày 27/10/2021.

2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan huy động sự hỗ trợ của các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin (thiết bị và đường truyền) đáp ứng theo kế hoạch tiêm chủng đối với từng điểm tiêm cố định, lưu động đảm bảo các điểm tiêm thực hiện tiêm và in chứng nhận trên Nền tảng.

- Huy động lực lượng thanh niên, tình nguyện viên tham gia hỗ trợ ngành y tế nhập liệu trong quá trình tiêm chủng, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm và kiểm tra kết quả hiển thị mũi tiêm trên ứng dụng này trước khi ra về.

- Truy cập Hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Nền tảng để kiểm tra số liệu tiêm chủng theo thời gian thực làm cơ sở ra quyết định điều hành.

3. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, kiểm tra, hỗ trợ việc nhập liệu tại các điểm tiêm chủng, kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Nguồn: https://baria-vungtau.gov.vn/