Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngắn hạn
     Sở Y tế nhận được thông báo số 443/TB-TĐHYKTNP ngày 02/3/2015 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch về việc chiêu sinh lớp đào tạo nâng cao sau đại học chuyên khoa thần kinh và thông báo số 72/KCXN-TTĐT ngày 05/3/2015 của Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm Tp.HCM về việc chiêu sinh các lớp đào tạo liên tục. Sau khi xem xét, Sở Y tế có ý kiến như sau:
 
     Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm 2015. Đồng thời căn cứ nhu cầu thực tế tại đơn vị. Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai, phổ biến đến toàn bộ CBCCVC được biết và đăng ký tham dự các lớp bồi dưỡng nói trên (nếu có nhu cầu). Danh sách đăng ký gửi về Sở Y tế để được xem xét, phê duyệt.
 
     Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết, triển khai và thực hiện./.
 

Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết