Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật
triển khai thực hiện Thông tư số 143/2020/TT-BQP ngày 08/12/2020 của Bộ Quốc phòng

triển khai thực hiện Thông tư số 143/2020/TT-BQP ngày 08/12/2020 của Bộ Quốc phòng