Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh BR-VT

Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh