Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tư số 12/2021/TT-BYT của Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Thông tư số 12/2021/TT-BYT của Bộ Y tế