Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh

Tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)

Nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Y tế vào việc góp ý vào nội dung dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi), thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình trong việc tham gia góp ý vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).

Xem nội dung chi tiết Kế hoạch số 40/KH-SYT tại đây.

Toàn văn dự thảo Bộ Luật Dân Sự (sửa đổi). 

Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) kết thúc vào ngày 5/4/2015


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết