Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 03/4/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 09/01/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực kể từ ngày 25/02/2015 (sau đây gọi là Nghị định số 04/2015), thay thế Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

Để phát huy quyền làm chủ, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong Ngành y tế, Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc khẩn trương tiến hành triển khai sâu rộng và thực hiện đúng nội dung Nghị định số 04/2015 tại đơn vị.

Sở Y tế sẽ tổ chức kiểm tra việc triển khai và thực hiện Nghị định số 04/2015 của các đơn vị vào đợt kiểm tra 6 tháng đầu năm./.

Xem nội dung chi tiết công văn số 802/SYT-TTr tại đây.