Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh

Thông báo học bổng KNB năm 2015 do chính phủ Indonsia tài trợ

Sở Y tế nhận được công văn số 128/SNgV-VP ngày 25/3/2015 của Sở Ngoại vụ về việc thông báo về học bổng chương trình thạc sỹ KNB năm 2015 do Chính phủ  Indonesia tài trợ. Sau khi xem xét, Sở Y tế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào điều kiện và tiêu chuẩn được quy định tại văn bản nói trên. Đề nghị giám đốc các đơn vị triển khai, phổ biến rộng rãi đến toàn thể CBCCVC được biết và đăng ký tham dự (nếu có nhu cầu).

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết, triển khai và thực hiện./.

Thông báo số 821/SYT-TCCB.

Văn bản số 128/SNgV-VP.

 


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết