Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2015 tại trường ĐHYD Cần Thơ

Sở Y tế nhận được thông báo số 165/TB-ĐHYDCT ngày 13/3/2015 của Trường Đại học Y dược Cần Thơ về việc tuyển sinh sau đại học. Sau khi xem xét, Sở Y tế có ý kiến như sau:

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2015. Đồng thời căn cứ nhu cầu thực tế tại đơn vị. Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai, phổ biến đến toàn thể CBCCVC được biết. Sau đó lập danh sách CBCCVC (kèm theo 02 bộ hồ sơ dự tuyển của các cá nhân) có nhu cầu tham dự tuyển sinh sau đại học năm 2015 tại ĐHYD Cần Thơ gửi về Sở Y tế trước ngày 20/4/2015 để tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt.

Sở y tế thông báo đến các đơn vị biết, triển khai và thực hiện./.

Công văn số 822/SYT-TCCB (kèm theo Thông báo số 165/TB-ĐHYDCT).

.


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết