VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Nghị quyết số 02/NQ-HĐND - 25/02/2022 phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây