Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật
- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (số 69/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2020)

Xem nội dung chi tiết tại đây