Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

Xem nội dung chi tiết tại đây