Văn bản hành chính Văn bản hành chính
uyết định số 676/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây