Công bố cơ sở đủ điều kiện Công bố cơ sở đủ điều kiện
Đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thông báo danh sách các cơ sở Y tế trong tỉnh đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy (54/TB-SYT - 16/03/2022)

[227/TB-SYT - 08/06/2022] Thông báo bổ sung (lần 2) một số cơ sở công lập, cá nhân đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Thông báo bổ sung (lần 3) thêm một số cơ sở công lập, cá nhân đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy