Văn bản hành chính/Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản hành chính/Văn bản quy phạm pháp luật
Luật Biên phòng Việt Nam - Số 66/2020/QH14

Xem nội dung chi tiết tại đây