Thông tin Y tế Thông tin Y tế
Xử lý dứt điểm phản ảnh của người dân về thông tin tiêm chủng COVID-19

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản gửi Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở TT-TT và các huyện, thị xã, thành phố về việc "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận "Hộ chiếu vắc xin".

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế, thành viên BCĐ triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2020-2025 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở TT-TT, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 theo Công văn số 1495/BYT-CNTT ngày 24/3/2022 của Bộ Y tế về việc đôn đốc việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19 phục vụ kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thời gian hoàn thành công việc này trước ngày 5/5.

Các đơn vị tổ chức rà soát, xử lý dứt điểm các phản ánh của người dân về thông tin tiêm chủng COVID-19, trên cổng thông tin tiêm chủng và duy trì việc xử lý phản ánh theo hướng dẫn tại Công văn số 9458/BYT-CNTT ngày 8/11/2021 của Bộ Y tế. Thực hiện ký số toàn bộ đối tượng tiêm chủng đã được xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, theo hướng dẫn tại Công văn số 1908/BYT- CNTT ngày 15/4/2022 của Bộ Y tế. Thời gian hoàn thành hai nội dung này trước ngày 30/4.

Sở Y tế, thành viên BCĐ triển khai Đề án 06 tỉnh, Công an tỉnh, Sở TT-TT, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác truyền thông hướng dẫn người dân sử dụng chức năng phản ánh thông tin tiêm chủng trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 (địa chỉ http://tiemchungcovid19.gov.vn) trong trường hợp sai sót thông tin tiêm chủng COVID-19. Đồng thời, quán triệt người đứng đầu các cơ sở tiêm chủng chịu trách nhiệm nếu thông tin tiêm chủng của người dân bị sai sót, không được cập nhật kịp thời, ảnh hưởng đến việc cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân.

Theo Sở Y tế, đến ngày 25/4, toàn tỉnh có hơn 731 ngàn hồ sơ hợp lệ trên hệ thống tiêm chủng quốc gia (chiếm 72%); hơn 351 ngàn hồ sơ không hợp lệ (chiếm 28%).

Nguồn:https://baobariavungtau.com.vn/