VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính

Xem nội dung chi tiết tại đây