VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Quyết định số 3496/QĐ-BYT ngày 29/12/2022 về ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây