VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Quyết định số 3498/QĐ-BYT ngày 29/12/2022 về ban hành Kế hoạch công tác Phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Y tế năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây