Thông tin kiểm tra Thông tin kiểm tra
Kiện toàn Đoàn kiểm tra các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây