Văn bản hành chính Văn bản hành chính
Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính cần số hóa trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây