Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh

Thông báo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn của Bệnh viện Từ Dũ và Trung tâm đào tạo nhân lực Y tế

Sở Y tế nhận được thông báo số 693/TB-BVTD ngày 23/4/2015 của Bệnh viện Từ Dũ về việc tuyển sinh lớp "định hướng chuyên hkoa sản phụ" và thông báo số 67 và 68/TB-TTĐTNLYTngày 16/4/2015 của Trung tâm đào tạo nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội về việc tuyển sinh lớp "định hướng gây mê hồi sức"; lớp "bồi dưỡng sau đại học về chuyên khoa tâm thần". Sau khi xem xét, Sở Y tế có ý kiến như sau:

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2015. Đồng thời căn cứ nhu cầu thực tế tại đơn vị. Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai, phổ biến đến toàn thể CBCCVC  được biết và đăng ký tham dự các lớp bồi dưỡng nói trên (nếu có nhu cầu). Danh sách đăng ký gửi về Sở Y tế để được xem xét, phê duyệt. Tuy nhiên, do năm 2015 nguồn kinh phí đào tạo của Sở Y tế được cấp có hạn, vì vậy khi CBCCVC được đơn vị đề cử đi đào tạo, Sở Y tế sẽ cho hưởng từ nguồn kinh phí sự nghiệp của đơn vị.

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết, triển khai và thực hiện./.

- Công văn số 1134/SYT-TCCB;
- Thông báo số 693/
TB-BVTD;
- Thông báo số 67/TB-TTĐTNLYT;
Thông báo số 68/TB-TTĐTNLYT.

 


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết