Công văn Công văn
Công văn số 15058/UBND-VP ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện một số nội dung về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Xem nội dung chi tiết tại đây