VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Nghị quyết số 86/NQ-HĐND, thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Tình hình và kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng; Danh mục các dự án có thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

Xem nội dung chi tiết tại đây