VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Xem nội dung chi tiết tại đây