VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Luật Thực hiện hiện dân chủ ở cơ sở

Xem nội dung chi tiết tại đây