Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh

Thông báo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn của Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch

Sở Y tế nhận được thông báo số 842/TB-TĐHYKPNT ngày 22/4/2015 của Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch về việc thông báo chiêu sinh lớp "siêu âm tổng quát khóa 25". Sau khi xem xét, Sở Y tế có ý kiến như sau:

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2015. Đồng thời căn cứ nhu cầu thực tế tại đơn vị. Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai, phổ biến đến toàn thể CBCCVC  được biết và đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng nói trên (nếu có nhu cầu). Danh sách đăng ký gửi về Sở Y tế để được xem xét, phê duyệt. Tuy nhiên, do năm 2015 nguồn kinh phí đào tạo của Sở Y tế được cấp có hạn, vì vậy khi CBCCVC được đơn vị đề cử đi đào tạo, Sở Y tế sẽ cho hưởng từ nguồn kinh phí sự nghiệp của đơn vị.

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết, triển khai và thực hiện./.

Công văn số 1185/SYT-TCCB;

Thông báo số 
842/TB-TĐHYKPNT.

 


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết