VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Triển khai công văn chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây