VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây