VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ

Xem nội dung chi tiết tại đây