VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Thông tư số 10/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ Y tế

Xem nội dung chi tiết tại đây