VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Quyết định số 1568/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Xem nội dung chi tiết tại đây