Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2015 ĐHYK Phạm Ngoc Thạch

Sở Y tế nhận được thông báo số 907/TB-TĐHYKPNT ngày 05/5/2015 của Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch về việc tuyển sinh sau đại học. Sau khi xem xét, Sở Y tế có ý kiến như sau:

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2015. Đồng thời căn cứ nhu cầu thực tế tại đơn vị. Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai, phổ biến đến toàn thể CBCCVC được biết. Sau đó lập danh sách CBCCVC (kèm theo 02 bộ hồ sơ  dự tuyển của các cá nhân ) có nhu cầu tham dự tuyển sinh sau đại học năm 2015 tại trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch gửi về Sở Y tế trước ngày 10/6/2015 để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết, triển khai và thực hiện./.

Công văn số 1332/SYT-TCCB; Thông báo số 907/TB-TĐHYKPNT.


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết