Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh

Thông báo tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng biên phiên dịch

Sở Y tế nhận được thông báo số 261/SNgV-VP ngày 01/6/2015 của Sở Ngoại vụ về việc thông báo tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng biên phiên dịch tiếng Anh, Khmer, Lào, Pháp và Trung Quốc tại Hà Nội.

Sở Y tế chuyển nội dung văn bản nói trên đến các đơn vị. Đề nghị các đơn vị chọn cử CBCCVC có đủ điều kiện theo tiêu chuẩn quy định và gửi danh sách đăng ký tham gia chương trình (nếu có nhu cầu) về Sở Y tế trước ngày 08/6/2015 để tổng hợp gửi Sở Ngoại vụ.

Trên đây là ý kiến của Sở Y tế gửi đến các đơn vị biết, triển khai và thực hiện./.

Xem nội dung chi tiết tại đây.


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết