Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh

Thông báo lớp bồi dưỡng ngắn hạn của Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến thuộc bệnh viện RHM Tp.HCM

Sở Y tế nhận được các thông báo số 36, 37/TTĐT&CĐT ngày 13/5/2015 của Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến thuộc bệnh viện RHM Tp.HCM chiêu sinh các lớp "thực hành căn khớp và phục hình nâng kích thước dọc "; lớp "cấy ghép IMPLANT trong nha khoa". Sau khi xem xét, Sở Y tế có ý kiến như sau:

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2015. Đồng thời căn cứ nhu cầu thực tế tại đơn vị. Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai, phổ biến đến toàn thể CBCCVC được biết và đăng ký tham dự các lớp bồi dưỡng nói trên (nếu có nhu cầu). Danh sách đăng ký gửi về Sở Y tế để được xem xét, phê duyệt. Tuy nhiên, do năm 2015 nguồn kinh phí đào tạo của Sở Y tế được cấp có hạn, vì vậy khi CBCCVC được đơn vị đề cử đi đào tạo, Sở Y tế sẽ cho hưởng từ nguồn kinh phí sự nghiệp của đơn vị.

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết, triển khai và thực hiện./.

Xem nội dung chi tiết văn bản tại đây.


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết