Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
TTYT TP.Bà Rịa- thông tin mời chào giá tư vấn lập E-HSMT,đánh giá E- HSDT và thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế năm 2024

Căn cứ nhu cầu sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế năm 2024  trực thuộc TTYT thành phố Bà Rịa để phục vụ công tác chuyên môn cho đơn vị năm 2024;

        Trung tâm Y tế TTYT thành phố Bà Rịa đang triển khai và thực hiện gói thầu mua sắm hóa chất, hóa chất rửa phim và phim X Quang, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế năm 2024.

        Trung tâm Y tế TTYT thành phố Bà Rịa kính đề nghị Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xem xét và đăng tải thông tin để mời các đơn vị tư vấn có kinh nghiệm – năng lực tham gia thực hiện gói thầu như sau:

1. Tên dịch vụ tư vấn:

- Gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu mua sắm hóa chất, hóa chất rửa phim và phim X Quang, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế năm 2024.
- Gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
gói thầu mua sắm hóa chất, hóa chất rửa phim và phim X Quang, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế năm 2024.

3. Tổng mức đầu tư: chưa có

4. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Sau khi Trung tâm Y tế TTYT thành phố Bà Rịa nhận được bảng chào giá của các đơn vị cung cấp hàng hóa và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan thì:

          + Gói thầu tư vấn tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là 60 ngày làm
việc.
          + Gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu là 60 ngày làm việc.

5. Loại hợp đồng: Trọn gói

        Nếu các đơn vị có quan tâm đề nghị gửi bảng chào giá, đơn xin
nhận thầu, hồ sơ năng lực đến địa chỉ:

+ Nơi nhận: Phòng văn thư - Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa.

+ Địa chỉ: Số 57, Nguyễn Thanh Đằng, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa

+ Điện thoại: 0254.3825.157

- Thời gian gửi bảng chào giá, đơn xin nhận thầu, hồ sơ năng lực:
Trước ngày 15/04/2024.