Hành nghề dược Hành nghề dược
Danh sách cá nhân bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược;

Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược- Ông Vũ Văn Tập

Về việc Chứng chỉ hành nghề dược hết hiệu lực - Ông Nguyễn Phú Minh

Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược  - Trần Thị Lài

Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược - Nguyễn Thị Hằng

Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược - Nguyễn Thị Chín

Về việc Chứng chỉ hành nghề dược hết hiệu lực - Nguyễn Bá Mùi

Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược - Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược của Bà Hồi Thị Thanh Thúy-PTN số 1.42

Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược của ông Nguyễn Hoàng Vũ

Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược của bà Lê Thụy Hồng Uyên - T6

Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược của ông Nguyễn Hoàng Vũ

Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược của ông Lê Văn Nam - T6

Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược của bà Trần Thị Mộng Thu (QĐ 642/QĐ-SYT ngày 03/8/2020)

Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược của bà Nguyễn Thùy Nam Phương (QĐ 643/QĐ-SYT ngày 03/8/2020)

Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược (QĐ 685/QĐ-SYT ngày 12/10/2020)

Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược (QĐ 944/QĐ-SYT ngày 5/11/2020)

 thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược, đợt 1 năm 2021

Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược, đợt 2 năm 2021

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược  - Đợt 3/2021