Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng
phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017 đợt 2 TTYT Xuyên Mộc

Xem nội dung chi tiết tại đây