Đầu tư công Đầu tư công
phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 10 sửa chữa Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây