Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Tiêu đề
Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020
Báo cáo công tác thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng năm 2020
Báo cáo công tác thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 9 năm 2020
Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (từ 16/8/2019 - 15/8/2020)
Báo cáo công tác thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo tháng 8 năm 2020
Báo cáo kết quả thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo tháng 7 năm 2020
Báo cáo công tác thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo công tác thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý II năm 2020
Báo cáo kết quả thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 6 năm 2020
Báo cáo kết quả thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo tháng 5 năm 2020
Báo cáo kết quả thah tra y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo tháng 4/2020
báo cáo công tác thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 11/2016
Báo cáo kết quả thực hiệnh thanh tra của thủ trưởng năm 2016
Báo cáo công tác thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 03 năm 2016
Báo cáo kết quả thực hiện công tác Thanh tra của thủ trưởng năm 2015
Báo cáo công tác thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 10 năm 2015
Báo cáo công tác thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 8 năm 2015
Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra của thủ thưởng 6 tháng đầu năm 2015
Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt VPHC năm 2014