VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Tiêu đề
Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 16/02/2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Đẩy mạnh triển khai liên thông kê đơn thuốc điện tử quy định tại Thông tư số 27/2021/TT-BYT và cấp tài khoản quản trị cho Phòng Y tế trên Hệ thống đơn thuốc quốc gia
Quyết định 312/QĐ-BYT ngày 07/02/2024 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 26/2023/TT-BYTngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới Lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quyết định 295/QĐ-BYT ngày 07/02/2024 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
Quyết định số 3887/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 công bố thủ tục hành chính đặc thù mới ban hành lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Quyết định số 4757/QĐ-BYT ngày 31/12/2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi bổ sung và bãi bỏ một văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quyết định số 233/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Danh mục quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết nội dung giao tại Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ sáu
Sở Y tế thông báo thực hiện thí điểm ngày không tiếp nhận hồ sơ TTHC bản giấy tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 15/06/2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Thông tư số 20/TT-BYT ngày 14/11/2023 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Quyết định số 3790/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh về công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực tài chính y tế
Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Quyết định số 3745/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Y tế Dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quyết định 3376/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm, An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
QĐ số 19/QĐ-BYT về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư số 20/2023/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực GĐYK
Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh
[07/KH-SYT - 12/01/2024] Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024
Quyết định số 64/QĐ-BYT ngày 09/01/2024 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tổ chức cán bộ theo quy định tại Thông tư số 25/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Quyết định 11/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 về quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh
Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Quyết định số 3419/QĐ-BYT của Bộ Y tế về công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm (thủ tục hành chính cấp trung ương)
Quyết định số 1229/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Quyết định số 1840/QĐ-UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 22/06/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quyết định số 1340/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 cảu UBND tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực Dược phẩm, mỹ phẩm
Quyết định số 2855/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP
[1095/QĐ-SYT - 15/11/2021] công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính của Sở Y tế
Quyết định số 3212/QĐ-BYT của Bộ Y tế về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế (thủ tục hành chính cấp trung ương)
Quyết định số 3096/QĐ-BYT ngày 02/8/2023 về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
Quyết định số 3813/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 10/10/2023, về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí
Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vị quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2023
Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh Hiển thị thêm thông tin văn bản
Quyết định số 3026/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quyết định số 1229/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế. Quyết định số 1229/QĐ-UBND
Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh về công bố danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hiển thị thêm thông tin văn bản
Quyết định số 2962/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/3023 của Chính phủ và Thông tư số 10/2023/TTBYT ngày 11/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực Dược phẩm, mỹ phẩm
Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND, Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND, Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, học sinh trung học phổ thông công lập và ngoài công lập; học viên tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm học 2023 - 2024
Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND, Nghị quyết Quy định mức thu học phí năm học 2023 - 2024 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ Quy định một số điều của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở
Hiển thị 1 - 50 of 231 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 50
của 5