VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Tiêu đề
Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 29/02/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quyết định số 642/QĐ-BYT ngày 16/03/2024 công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế
Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của UBND tỉnh về Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đặc thù mới ban hành lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã Văn thư đi (Phan Thị Nhàn) và 1 người khác (15 ngày trước)
Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quyết định số 453/QĐ-BYT ngày 28/02/2024 Quyết định và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định thiết bị y tế trình Cục trưởng ký ban hành đợt 01 năm 2024
Quyết định số 505/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê quyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Quyết định số 105/QĐ-BTP ngày 25/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2023
Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 29/02/2024 Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 Ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu
Quyết định số 1097/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
Quyết định số 456/QĐ-BYT ngày 28/02/2024 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế kỳ 2019 - 2023 của Bộ Y tế
Triển khai Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kếtcông tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số năm 2023; Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 110/QĐ-SYT ngày 27/02/2024 vv ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024
Thông tư số 26/TT-BYT ngày 31/12/2023 hướng dẫn quản lý thuốc methadone
Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 16/02/2024 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Đẩy mạnh triển khai liên thông kê đơn thuốc điện tử quy định tại Thông tư số 27/2021/TT-BYT và cấp tài khoản quản trị cho Phòng Y tế trên Hệ thống đơn thuốc quốc gia
Quyết định 312/QĐ-BYT ngày 07/02/2024 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 26/2023/TT-BYTngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới Lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quyết định 295/QĐ-BYT ngày 07/02/2024 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
Quyết định số 3887/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 công bố thủ tục hành chính đặc thù mới ban hành lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Quyết định số 4757/QĐ-BYT ngày 31/12/2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi bổ sung và bãi bỏ một văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quyết định số 233/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Danh mục quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết nội dung giao tại Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ sáu
Sở Y tế thông báo thực hiện thí điểm ngày không tiếp nhận hồ sơ TTHC bản giấy tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 15/06/2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Thông tư số 20/TT-BYT ngày 14/11/2023 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Quyết định số 3790/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh về công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực tài chính y tế
Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Quyết định số 3745/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Y tế Dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quyết định 3376/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm, An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
QĐ số 19/QĐ-BYT về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư số 20/2023/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực GĐYK
Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh
[07/KH-SYT - 12/01/2024] Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024
Quyết định số 64/QĐ-BYT ngày 09/01/2024 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tổ chức cán bộ theo quy định tại Thông tư số 25/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Quyết định 11/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 về quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh
Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Quyết định số 3419/QĐ-BYT của Bộ Y tế về công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm (thủ tục hành chính cấp trung ương)
Quyết định số 1229/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Quyết định số 1840/QĐ-UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 22/06/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quyết định số 1340/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 cảu UBND tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực Dược phẩm, mỹ phẩm
Quyết định số 2855/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP
[1095/QĐ-SYT - 15/11/2021] công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính của Sở Y tế
Quyết định số 3212/QĐ-BYT của Bộ Y tế về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế (thủ tục hành chính cấp trung ương)
Hiển thị 1 - 50 of 246 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 50
của 5