Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn
Tiêu đề
[179/KH-SYT - 27/12/2022] Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2013
[1070/QĐ-SYT - 26/12/2022] Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch công tác Y tế - Dân số, chăm sóc sức khỏe năm 2023
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của Sở Y tế năm 2023
KH thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023
đánh giá bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, kế hoạch năm 2023
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2139/QĐ-UBND của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến năm 2022
Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023
Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành Y tế đến năm 2025
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt Ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2022
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và công vụ năm 2022
Kế hoạch kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2022
Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Ngành y tế
Kê hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2022
Kế hoạch chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Kế hoạch đảm bảo ANTT và phòng, chống cháy nổ năm 2022
Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022
Quyết định Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022
Kế hoạch triển khai thực hiện số 141/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường diện tử của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Xây dựng Kế hoạch thanh tra y tế năm 2022
Phê duyệt "Quy hoạch phát triển hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Kế hoạch Phát triển ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Kế hoạch tinh gọn các cơ sở điều trị COVID-19
Kế hoạch sắp xếp nguồn nhân lực Y tế sau khi thực hiện tinh gọn các cơ sở điều trị và cơ sở cách ly tập trung bệnh nhân Covid-19; Phương án chuẩn bị nhân sự khi dịch tái bùng phát trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch Thực hiện các Chương trình Y tế của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và kinh phí hàng năm
Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy; Chương trình phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về của Ngành Y tế năm 2022
Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2026.
Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2021
Nhiệm vụ quy hoạch ngành Y tế 2020 - 2020
đề xuất định hướng lập quy hoạch ngành Y tế để tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Kế hoạch ứng dụng khai báo y tế điện tử và quản lý, trả kết quả xét nghiệm COVID-19
Kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn
Kế hoạch Phát triển ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019
Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019
Về việc rà soát bổ sung kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về nâng cao chất lượng cuộc sống người dân
Phê duyệt kế hoạch giao chỉ tiêu thoát nghèo, thoát cận nghèo của tỉnh năm 2019
Về việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2020
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 06/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018
Phân giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017
về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch hoạt động các chương trình y tế năm 2017
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động chuyên môn Đề án tỉnh, các chương trình chuyển thành nhiệm vụ thường xuyên và các chương trình khác của ngành y tế năm 2017
Chỉ tiêu - Kế hoạch chuyên môn năm 2016
Chỉ tiêu - Kế hoạch chuyên môn năm 2015