Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn
Tiêu đề
Kế hoạch số 43/KH-SYT ngày 28/02/2024 triển khai nhiệm vụ đột phá trong chuyển đổi số ngành Y tế năm 2024
Kế hoạch số 18/KH-SYT ngày 25/01/2024 thực hiện khâu đột phá “Nâng cao điểm số trong công tác xây dựng và phát triển chính quyền số” của Sở Y tế năm 2024
Kế hoạch triển khai chuyển đổi số ngành Y tế năm 2024
Kế hoạch số 19/KH-SYT ngày 26/01/2024 truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Kế hoạch số 17/KH-SYT ngày 25/01/2024 Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng ngành Y tế năm 2024
Kế hoạch số 24/KH-SYT ngày 05/02/2024 thực hiện công tác pháp chế của ngành Y tế năm 2024
Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024.
Kế hoạch thực hiện Công tác Y tế năm 2024
Giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện công tác y tế năm 2024
[07/KH-SYT - 12/01/2024] Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm
Kế hoạch thực hiện công tác y tế 03 tháng cuối năm năm 2023
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến năm 2023
Kế hoạch cải thiện Chỉ số Kiểm soát tham nhũng (B2) năm 2023
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” của Sở Y tế năm 2023
Kế hoạch trọng tâm công tác phổ biến giáo dục năm 2023 của Sở Y tế
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” của Sở Y tế năm 2023
Kế hoạch thực hiện khâu đột phá "Nâng cao điểm số trong công tác xây dựng và phát triển chính quyền số " của Sở Y tế năm 2023
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực,hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Công tác Y tế thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Quy hoạch phát triển dịch vụ, cơ sở hạ tầng mạng lưới y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu thời kỳ 202 2-2030, tàm nhìn đến năm 2050
Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023
[179/KH-SYT - 27/12/2022] Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2013
[1070/QĐ-SYT - 26/12/2022] Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch công tác Y tế - Dân số, chăm sóc sức khỏe năm 2023
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của Sở Y tế năm 2023
KH thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023
đánh giá bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, kế hoạch năm 2023
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2139/QĐ-UBND của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến năm 2022
Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023
Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành Y tế đến năm 2025
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt Ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2022
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và công vụ năm 2022
Kế hoạch kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2022
Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Ngành y tế
Kê hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2022
Kế hoạch chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Kế hoạch đảm bảo ANTT và phòng, chống cháy nổ năm 2022
Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022
Quyết định Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022
Kế hoạch triển khai thực hiện số 141/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường diện tử của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Xây dựng Kế hoạch thanh tra y tế năm 2022
Phê duyệt "Quy hoạch phát triển hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Kế hoạch Phát triển ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Kế hoạch tinh gọn các cơ sở điều trị COVID-19
Hiển thị 1 - 50 of 73 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 50
của 2