Chỉ tiêu Kế hoạch chuyên môn Chỉ tiêu Kế hoạch chuyên môn

Chỉ tiêu Kế hoạch chuyên môn
Tiêu đề
Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019
Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019
Về việc rà soát bổ sung kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về nâng cao chất lượng cuộc sống người dân
Phê duyệt kế hoạch giao chỉ tiêu thoát nghèo, thoát cận nghèo của tỉnh năm 2019
Về việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2020
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 06/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018
Phân giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017
về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch hoạt động các chương trình y tế năm 2017
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động chuyên môn Đề án tỉnh, các chương trình chuyển thành nhiệm vụ thường xuyên và các chương trình khác của ngành y tế năm 2017
Hiển thị 1 - 10 of 12 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 2