Sở Y tế Sở Y tế
Thành tựu, thành tích Thành tựu, thành tích
Tiêu đề
Quyết định số 39/QĐ-SYT về việc khen thưởng công tác Truyền thông - Giáo dục sức khỏe năm 2014
Quyết định số 40/QĐ-SYT về việc khen thưởng Chương trình phòng chống Phong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014
Quyết định số 50/QĐ-SYT về việc Công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2014
Quyết định số 51/QĐ-SYT về việc Công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2014
Quyết định số 52/QĐ-SYT về việc công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" năm 2014
Quyết định số 53/QĐ-SYT về việc tặng Giấy khen cho cá nhân trong tổng kết phong trào thi đua năm 2014
Quyết định số 54/QĐ-SYT về việc tặng Giấy khen cho tập thể trong tổng kết phong trào thi đua năm 2014
Quyết định số 384/QĐ-UBND về việc tặng công nhận danh hiệu thi đua và tặng Bằng khen tổng kết phong trào thi đua năm 2013
Quyết định số 570/QĐ-UBND về việc tặng cờ thi đua và danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" về tổng kết phong trào thi đua năm 2013
Quyết định số 571/QĐ-UBND về việc tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các đơn vị thuộc các cụm, khối thi đua của tỉnh năm 2013
Quyết định số 692/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen
Quyết định số 1109/QĐ-UBND về việc thưởng tiền cho các tập thể đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua
Quyết định số 1389/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen
Quyết định số 2211/QĐ-UBND về việc thưởng tiền cho tập thể và cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động
Quyế định số 2620/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen
Quyết định số 2686/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen
Quyết định số 34/QĐ-SYT về việc công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2013
Quyết định số 35/QĐ-SYT về việc công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" năm 2013
Quyết định số 36/QĐ-SYT về việc tặng Giấy khen tổng kết phong trào thi đua năm 2013
Quyết định số 37/QĐ-SYT về việc tặng Giấy khen tổng kết phong trào thi đua năm 2013
Quyết định số 500/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu thi đua và tặng Bằng khen tổng kết phong trào thi đua năm 2012
Quyết định số 811/QĐ-UBND về việc tặng Cờ thi đua và danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" về tổng kết phong trào thi đua năm 2012
Quyết định số 53/QĐ-SYT về việc công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" năm 2012
Quyết định số 54/QĐ-SYT về việc công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" năm 2012
Quyết định số 55/QĐ-SYT về việc tặng Giấy khen tổng kết phong trào thi đua năm 2012
Quyết định số 56/QĐ-SYT về việc tặng Giấy khen tổng kết phong trào thi đua năm 2012
Quyết định số 412/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen
Quyết định số 599/QĐ-UBND về việc tặng Cờ thi đua và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh về tổng kết phong trào thi đua năm 2011
Quyết định số 600/QĐ-UBND về việc tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các đơn vị thuộc các cụm, khối thi đua năm 2011
Quyết định số 18/QĐ-SYT về việc công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2011
Quyết định số 29/QĐ-SYT về việc Khen thưởng tổng kết năm 2011
Quyết định số 798/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010
Quyết định số 977/QĐ-UBND về việc tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2010
Quyết định số 2078/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen
Quyết định số 3082/QĐ-UBND về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh BRVT"
Quyết định 715/QĐ-UBND về việc tặng Danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân về tổng kết phong trào thi đua năm 2009
Quyết định 718/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2009
Quyết định số 375/QĐ-SYT về việc khen thưởng điển hình tiên tiến ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2010-2015
Quyết định về việc tặng giấy khen cho cá nhân trong tổng kết phong trào thi đua năm 2015
Quyết định về việc tặng giấy khen cho tập thể trong tổng kết phong trào thi đua năm 2015
Quyết định về việc Công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2015
Quyết định về việc Công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2015