Sở Y tế Sở Y tế
Năm 2015 Năm 2015
Quyết định về việc Công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2015

Quyết định số 88/QĐ-SYT.