Sở Y tế Sở Y tế
Năm 2011 Năm 2011
Quyết định số 599/QĐ-UBND về việc tặng Cờ thi đua và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh về tổng kết phong trào thi đua năm 2011

Xem nội dung Quyết định số 599/QĐ-UBND tại đây.