Sở Y tế Sở Y tế
Năm 2014 Năm 2014
Quyết định số 53/QĐ-SYT về việc tặng Giấy khen cho cá nhân trong tổng kết phong trào thi đua năm 2014

Xem nội dung Quyết định số 53/QĐ-SYT tại đây.