Sở Y tế Sở Y tế
Năm 2014 Năm 2014
Quyết định số 54/QĐ-SYT về việc tặng Giấy khen cho tập thể trong tổng kết phong trào thi đua năm 2014

Xem nội dung Quyết định số 54/QĐ-SYT tại đây.