Sở Y tế Sở Y tế
Năm 2013 Năm 2013
Quyết định số 34/QĐ-SYT về việc công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2013

Xem nội dung Quyết định số 34/QĐ-SYT tại đây.