Sở Y tế Sở Y tế
Năm 2013 Năm 2013
Quyết định số 2211/QĐ-UBND về việc thưởng tiền cho tập thể và cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động

Xem nội dung Quyết định số 2211/QĐ-UBND tại đây.