Sở Y tế Sở Y tế
Năm 2012 Năm 2012
Quyết định số 811/QĐ-UBND về việc tặng Cờ thi đua và danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" về tổng kết phong trào thi đua năm 2012

Xem nội dung Quyết định số 811/QĐ-UBND tại đây.